1. Tirgus izpētes veicējs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Futbola skola” Reģistrācijas numurs: 90000291763. Adrese: Jūrmalas parks 3, Liepāja, LV-3401.
 2. Tirgus izpētes priekšmets: Vasaras mācību-treniņu nometnes norises vieta Liepājas Futbola skolas audzēkņiem
 3. Pakalpojuma līguma izpildes laiks: saskaņā ar grafiku līguma pielikumā nr.3.
 4. Pakalpojuma līguma slēdzējs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Futbola skola”. Reģistrācijas numurs: 90000291763. Adrese: Jūrmalas parks 3, Liepāja, LV-3401 (turpmāk – Pasūtītājs).
 5. Pasūtītāja kontaktpersona: Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Futbola skola” saimniecības vadītāja Sanda Iesalniece, tālrunis: 25951234, e-pasts: sanda.iesalniece@liepaja.lv.
 6. Cenu piedāvājuma iesniegšanas veids, termiņš un prasības pretendentiem:
 7.  
  1. Cenu piedāvājumu iesniegšana līdz 2021.gada 10.jūnija, plkst 10:00, elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi: sanda.iesalniece@liepaja.lv.  
  1. Pretendents iepazīstas ar pielikumā esošajos dokumentos izvirzītajām prasībām un iesniedz Pasūtītājam līdz noteiktajam laikam elektroniski parakstītu vai papīra formātā parakstītu un ieskenētu piedāvājumu atbilstoši pretendenta cenu piedāvājumā norādītajai formai un saturam.
 8. Pasūtītājs izvēlas pretendentu, kurš iesniedzis zemākās cenas piedāvājumu (EUR bez PVN) un kura piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām.
 9. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu, tad līguma slēgšanas tiesības Pasūtītājs var piešķirt nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu.
 10. Līgumu neslēdz ar izpildītāju, kuram Latvijā ir aktuāli nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Nodokļu parādu esamību pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku publiskajā datubāzē: https://www6.vid.gov.lv/NPAR
 11. Maksātājs: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Futbola skola”. Reģistrācijas numurs: 90000291763. Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401.

Nepieciešamā dokumentācija – https://failiem.lv/u/7fgpt6gbq

jūnijs 9, 2021